Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 
Algemene verkoopvoorwaarden van de website hetbornemseleestje.be . De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Art. 80 § 4 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.

1. Prijs
1.1. De prijzen worden in euro vermeld en zijn inclusief belastingen. De geldende prijzen zijn deze die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling.1.2. De kosten van verzending, verpakking en eventuele douanekosten komen daarbovenop.

1.3. De producten blijven eigendom van Het Bornemse Leestje tot wanneer de prijs en kosten volledig betaald zijn.

1.4. Wanneer een artikel niet beschikbaar is, wordt de prijs enkel ter informatie vermeld en kan deze veranderen volgens de evolutie van de tarieven van de leverancier.

2. Bestelling
2.1. Er wordt een geldig contract afgesloten tussen Het Bornemse Leestje en zijn klant, wanneer Het Bornemse Leestje de bevestiging van de bestelling ontvangt op zijn website. De gegevens die geregistreerd worden via de website www.hetbornemseleestje.be alsook via e-mail, vormen het bewijs van de transacties tussen Het Bornemse Leestje en zijn klanten.

2.2. Wanneer de klant zijn bestelling bevestigt door op de knop “bevestigen” te klikken, aanvaardt hij deze volledig en zonder voorbehoud, evenals alle onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

2.3. De klant is gehouden ten opzichte van Het Bornemse Leestje met betrekking tot bestellingen die door niet-bevoegde derden zouden zijn uitgevoerd in zijn naam. De klant aanvaardt met name de risico’s verbonden aan het onrechtmatige gebruik van toegangsmiddelen die het mogelijk maken om producten via internet of via e-mail te bestellen.

2.4. De bestelling zal worden uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

3. Product
3.1. De voorstelling van de producten op de website is louter informatief, evenals de collectie kleurstalen. Deze gegevens zijn niet bij contract bepaald en zijn niet bindend voor Het Bornemse Leestje.

3.2. De kleuren kunnen niet exact worden weergegeven via het scherm. Het Bornemse Leestje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.4. De producten aangeboden op de website www.hetbornemseleestje.be zijn beschikbaar volgens de aanwezige voorraad. Het Bornemse Leestje kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de definitieve onbeschikbaarheid of een eventuele vertraging in de beschikbaarheid, die geen enkel recht geven op schadeloosstelling of schadevergoeding ten gunste van de klant.

3.5. Bij tijdelijke onbeschikbaarheid van een product zal Het Bornemse Leestje de klant via e-mail informeren over de nieuwe leveringstermijnen. Indien het product totaal onbeschikbaar is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en zal hem een gelijkwaardig product worden aangeboden, of een waardebon van dezelfde waarde.

4. Levering
4.1. De producten worden geleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven bij zijn online bestelling. Indien het leveringsadres en het factureringsadres verschillen, dan moet de klant deze twee afzonderlijke adressen vermelden op de bestelbon.

4.2. De producten worden enkel per post of koeriersdienst verstuurd, op risico van de bestemmeling.

4.3. De leveringstermijnen op de website www.hetbornemseleestje.be worden louter ter informatie gegeven.

4.4. Het Bornemse Leestje behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren die geleverd moet worden buiten het Belgische grondgebied. Alle bijkomende kosten die gepaard gaan met een verzending van een bestelling naar het buitenland zijn ten laste van de klant.

4.5. Het Bornemse Leestje kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de niet-nakoming van het afgesloten contract in geval van onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, de verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand.

4.6. De transportkosten worden niet terugbetaald bij annulering van een bestelling.

5. Betaling
5.1. De mogelijke betalingswijzen vindt u hier.

5.2. De consument verklaart uitdrukkelijk te beschikken over alle nodige toestemmingen voor het gebruik van de betalingswijze die hij gekozen heeft bij de bevestiging van zijn bestelling. Hij verbindt zich er bovendien toe om zijn solvabiliteit te waarborgen alvorens een bestelling te plaatsen. Bij gebrek aan deze voorwaarde kan Het Bornemse Leestje de bestelling opschorten of annuleren. Daarnaast kan Het Bornemse Leestje een bestelling of een levering weigeren indien deze afkomstig is van een internetgebruiker waarmee een geschil loopt met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling.

5.3. Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 15% per jaar. Daarenboven zal het bedrag van elke niet-betaalde factuur op de vervaldag vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 25,00 €.

6. Intellectuele eigendom
Alle illustraties en afbeeldingen weergegeven op de website www.hetbornemseleestje.be vallen wereldwijd onder het auteursrecht en onder het intellectuele eigendomsrecht. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Het Bornemse Leestje is strikt verboden.

7. Aansprakelijkheden
7.1. Het Bornemse Leestje stelt alles in het werk om de goede werking van de website en de juistheid van de weergegeven inlichtingen te verzekeren, maar kan op dit vlak geen enkele garantie verlenen.

7.2. Het Bornemse Leestje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook die voortvloeit uit het gebruik van zijn website.

8. Geschillen – Toepasselijk recht
8.1. Elke klacht moet via aangetekende brief gericht worden aan Het Bornemse Leestje - Boomstraat 20 - 2880 Bornem – België) binnen acht dagen volgend op de leveringsdatum van het product.

8.2. Het onderhavige contract is onderworpen aan de Belgische wet. De taal van het onderhavige contract is het Nederlands. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen in België bevoegd.

9. Persoonlijke gegevens
9.1. Het Bornemse Leestje verbindt zich ertoe om de informatie die zijn klanten meedelen niet door te geven aan derden. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van Het Bornemse Leestje voor de verwerking van de bestellingen en voor het optimaliseren en personaliseren van de communicatie en het aanbod voorbehouden aan de klanten van Het Bornemse Leestje .

9.2. De klant beschikt over een recht op toegang, verbetering en verzet in verband met de hem betreffende persoonsgegevens.

Afdrukken

Heeft u een vraag?